Verkoopsvoorwaarden

1.    Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten tussen de bezoeker van de website www.bloemenschool.be die online een bestelling plaatst, en Bloemenschool Lut Verkinderen, met maatschappelijke zetel te Waregem (8791), Grote Heerweg 138. Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en beschikbaar op onze website.  Door het plaatsen van een bestelling, erkent de koper voorafgaand kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze onvoorwaardelijk en onverkort te aanvaarden.
Bloemenschool Lut Verkinderen behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Gewijzigde voorwaarden hebben onmiddellijke uitwerking.

2.    Door het plaatsen van een bestelling overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden, erkent de koper tevens dat de bestelde goederen volgens zijn specificaties zijn samengesteld of vervaardigd, of omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden, aangezien zij snel kunnen bederven.

3.    Bloemenschool Lut Verkinderen gebruikt persoonsgegevens hoofdzakelijk voor een correcte afhandeling van bestellingen en het doen van persoonlijke aanbiedingen na goedkeuring van de koper (om op de hoogte gehouden te worden van informatie over Bloemenschool Lut Verkinderen).   Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@lutverkinderen.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

4.    De koper stemt ermee in eerlijke en accurate informatie over zichzelf te verschaffen en deze informatie actueel te houden en, als de omstandigheden wijzigen, deze aan te passen of bij te werken.  Indien de verschafte informatie onjuist of niet compleet is, behoudt Bloemenschool Lut Verkinderen zich het recht om de inschrijving te beëindigen. 

5.    Bestellingen kunnen worden geplaatst van maandag tot en met vrijdag; niet op zaterdag, zon- en feestdagen.   Bij bestelling vóór 16u wordt de levering van het product en/of dienst uitgevoerd 3 dagen na de besteldatum.  Na 16u dient een extra dag in rekening te worden genomen.
Er is geen orderverwerking op zaterdag, zon- en/of feestdagen; bestellingen worden pas de eerstvolgende werkdag verwerkt.  Indien de koper toch bestellingen doorgeeft op een zaterdag, zon- en/of feestdag, dan verwerkt Bloemenschool Lut Verkinderen deze bestelling op de eerstvolgende werkdag, voor levering 2 dagen later.

6.    Bloemenschool Lut Verkinderen werkt voor het bezorgen van producten en/of diensten samen met externe distributeurs. De leveringsvoorwaarden sluiten bijgevolg ook aan op die van deze partijen.
Leveringen zijn mogelijk van dinsdag tem zaterdagmiddag.  Leveringen worden uitgevoerd 3 dagen na de besteldatum, mits de bestelling op maandag tot en met vrijdag vóór 16u bij Bloemenschool Lut Verkinderen is geplaatst.  In geval van afwezigheid bij de 1e bezorgpoging zal er getracht worden het product en/of dienst bij de buren af te leveren. Wanneer op het aangegeven adres niemand aanwezig is bij aanbieding en de bezorgdienst slaagt erin te bezorgen bij de buren, dan deponeert hij/zij tevens in de brievenbus van het oorspronkelijke adres een ‘kennisgeving’ met daarop de vermelding van de datum en het adres waar hij/zij de zending heeft bezorgd en de naam en plaatsnaam van de afzender. Mocht de bezorgpoging niet slagen (ook niet bij de buren), dan laat de bezorger een ‘kennisgeving’ achter met de vermelding dat de bezorgdienst heeft getracht een bestelling af te geven. Na persoonlijk contact met de koper kan de verzending nogmaals  worden aangeboden op hetzelfde of op een alternatief adres.  In dit geval dient het product binnen de 3 dagen te worden geleverd gelet de beperkte houdbaarheid ervan. Indien een bestelling een tweede keer dient aangeboden te worden, zal hiervoor 22€ aangerekend worden.  
Bloemenschool Lut Verkinderen doet er alles aan om de levering zo correct mogelijk uit te voeren en vraagt de koper zich zo goed als mogelijk te informeren m.b.t. de aanwezigheid van zijn bestemmeling alvorens een dag van levering te kiezen.

7.    Bloemenschool Lut Verkinderen streeft er naar de bestellinggegevens (gedeeltelijk) geautomatiseerd te verwerken en neemt in principe deze gegevens ongewijzigd over.  Ze verzoekt de koper een maximum aan informatie te bezorgen teneinde de levering zo vlot mogelijk uit te voeren, indien mogelijk ook het telefoonnummer van de bestemmeling.  
Bloemenschool Lut Verkinderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verkeerd opgegeven informatie. Niet behoorlijk, onjuist of onvolledig ingevulde orderformulieren zullen niet als bestelling beschouwd worden.  
Indien de koper Bloemenschool Lut Verkinderen zou verzoeken handmatig een bestelling aan te passen, dan neemt de Bloemenschool geen verantwoordelijkheid voor deze aanpassingen. Dergelijke verzoeken tot aanpassing zullen pas als uitgevoerd worden beschouwd nadat Bloemenschool Lut Verkinderen de koper hiervan op de hoogte heeft gesteld.

8.    Bloemenschool Lut Verkinderen bezorgt uitsluitend in de Benelux van dinsdag t/m zaterdagmiddag.  Ze kan geen levering op een bepaald tijdstip garanderen.

9.    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in Euro, inclusief BTW en kaartje. Prijswijzigingen en correcties voorbehouden.

10.    Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de koper voor de bestelling en betaling akkoord heeft gegeven en wanneer Bloemenschool Lut Verkinderen een (elektronisch) akkoord heeft ontvangen van Mollie.com. Bloemenschool Lut Verkinderen behoudt zich het recht voor een bestelling  niet uit te voeren totdat de betaling heeft plaatsgevonden.

11.    De koper kan zich niet beroepen op een verzakingsrecht, zoals onder meer voorzien in art. 80 § 4,2° van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Gelet op de aard van de verkochte producten (versheid) kan de koper aldus niet afzien van zijn aankoop.

12.    Bloemenschool Lut Verkinderen streeft ernaar de bestelling te bezorgen conform artikel 5 van deze voorwaarden. Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

13.    Leveringen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants en kantoren worden enkel gegarandeerd tot aan de receptie.

14.    Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt Bloemenschool Lut Verkinderen er zorg voor dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd, mits de koper dit bij ontvangst van het product heeft gemeld, het gebrek heeft gespecificeerd en dit op de leveringsbon heeft aangetekend. Doet de koper dit niet, dan maakt hij/zij in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.

15.    Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Bloemenschool Lut Verkinderen de koper dit zo spoedig mogelijk meedelen per telefoon en/of email, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Bloemenschool Lut Verkinderen de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met de koper. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt Bloemenschool Lut Verkinderen het betaalde bedrag terug aan de koper.
Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: a) belemmerende maatregelen van overheidswege; b) geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; c) rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; d) geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in het bedrijf of in dat waarvan producten worden betrokken; e)  storingen in het interne netwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake (problematische) toegang tot internet en dergelijke.
16.    Alle bloemen zijn dagvers.  Daarom kan Bloemenschool Lut Verkinderen niet altijd de beschikbaarheid garanderen van het volledige assortiment, en zeker niet voor 'last-minute'-bestellingen.
De samenstelling van de creaties kan dus lichtelijk verschillen met deze van de foto’s. Elke creatie wordt op het laatste moment gerealiseerd door Bloemenschool Lut Verkinderen, die er alles aan doet om kleur en vorm van de geïllustreerde items te behouden.

17.    Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op latere bestellingen en leveringen.


18.    Bloemenschool Lut Verkinderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Bloemenschool Lut Verkinderen kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typfouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Bloemenschool Lut Verkinderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.

19.    Alle overeenkomsten onderworpen aan deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn worden beslecht door de rechtbank van de plaats waar Bloemenschool Lut Verkinderen haar maatschappelijke zetel heeft.